5 juni 2013, Regiokantoor Diezerplein 33 | Regiokantoor Diezerplein 33

Ledenbijeenkomst

Thema: Perspectiefnota

Fractievoorzitter Eefke Meijerink en vice-fractievoorzitter Jan Slijkhuis lichten de Perspectiefnota toe.

De Perspectiefnota (PPN) kan worden gezien als het belangrijkste moment van de “begrotingscyclus”. Dat is dan ook de reden dat bij het vaststellen van deze nota de zogenaamde algemene politieke beschouwingen worden gehouden.

In de Perspectiefnota vindt de integrale beleidsafweging plaats. Het belangrijkste doel is om inzicht te krijgen in de gevolgen die het nieuwe beleid gaat hebben voor de meerjarenbegroting van het nieuwe dienstjaar. Er wordt aangegeven of deze effecten een structureel (meerjarig) of een incidenteel effect hebben op deze begroting.

Daarnaast wordt in de loop van het begrotingsjaar duidelijk in welke mate de gepresenteerde producten, activiteiten en middelen haalbaar en toereikend zijn. Er wordt dan een vergelijking gemaakt met de eerder opgestelde programmabegroting.