9 april 2016, om 12:30, Hervormd Centrum, Constantijnstraat 7a te Nijverdal | Hervormd Centrum, Constantijnstraat 7a te Nijverdal

Gewestelijke vergadering

9 april 2016 in het HERVORMD CENTRUM Constantijnstraat 7a te Nijverdal
Aanvang Exact 10.00 uur.

AGENDA

1    10.00    Opening en Mededelingen door voorzitter Koos Dalstra

2    10.05    Vaststellen agenda

3    10.10    Verslag vorige vergadering (30 mei)

4     10.20    Statutaire zaken
A  Financiële verantwoording
B  Jaaroverzicht Gewestelijk Bestuur
C  jaaroverzicht PS Fractie
D Bestuursverkiezing.
Aftredend – Leon Biezeman, lid bestuur
                   – Jan Zwanepol, secretaris/penningmeester
Herkiesbaar Leon Biezeman
Kandidaat penningmeester   :    Karina Zwanepol
Kandidaat secretaris             :    Leander Broere
Kandidaat Adviseur bestuur :     Jan Zwanepol  (periode van 2 jaar)
Kandidaten bestuurslid         :    Vacatures

Tegenkandidaten  kunnen zich melde bij de secretaris  tot 5 april.
Kandidaat gewone bestuursleden kunnen zich ten allen tijde aanmelden.

5      10.45    Wat verder ter tafel komt en Rondvraag en sluiting statutaire deel

6      11.00  een pauze van 15 minuten

7      11.15     Themadeel Cultuur:
van Alaaf tot Poppodium en van Orkest tot Zangkoor.
Wat kiezen wij als speerpunt voor het nieuwe Cultuurbeleid in Overijssel.

Inleiders zijn :
Hans Peter Benschop Trendbureau Overijssel,
Jan  Kristen oud Gedeputeerde o.a.  Culuur in de portefeuille
Ard  van der Tuuk  Gedeputeerde Drente o.a. van Cultuur

8   ±12.30  Soep met een broodje als afsluiting